Yushi Tsuchimatsu

“ There is nothing conceptually better than rock & roll.”