“ There is nothing conceptually better than rock & roll.”

Yushi Tsuchimatsu